Voor het bedrijfsleven voert Refrisk re-integratietrajecten en jobcoachtrajecten uit. Conform de Wet verbetering poortwachter.

In de Wet verbetering poortwachter staat wat werkgevers en medewerkers moeten doen bij langdurig verzuim. Als een werknemer langer dan twee weken ziek is spreken we van langdurige ziekte. In dat geval moet alles worden gedaan om de getroffen werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Bij re-integratie ben je als werknemer en werkgever gezamenlijk verantwoordelijk voor het re-integreren van een werknemer. Refrisk biedt ondersteuning bij dit traject.

Het verschil tussen re-integratie spoor 1
en re-integratie spoor 2

Het verschil tussen re-integratie spoor 1 en re-integratie spoor 2 is dat een werknemer bij re-integratie spoor 1 terugkeert bij de huidige werkgever. Daarmee is niet gezegd dat de werknemer ook dezelfde functie vervult als in het verleden, maar een terugkeer bij de huidige werkgever staat vast. Bij re-integratie spoor 2 keert de medewerker niet terug bij de huidige werkgever. Er moet dan worden gekeken naar een manier om bij een andere organisatie weer terug te keren. De trajecten bij re-integratie spoor 1 zijn dan ook over het algemeen iets korter dan bij re-integratie spoor 2. Ook is re-integratie spoor 2 vaak iets ingewikkelder dan re-integratie spoor 1.

Een re-integratietraject ziet er voor iedere persoon anders uit. Bij Refrisk willen we iedereen helpen om er zo goed mogelijk bovenop te komen en weer vooruitzicht te zien in een volgende stap van de loopbaan. Door het leveren van maatwerk. Ons team bestaat uit zeer deskundige mensen die allemaal een eigen specifieke expertise bezitten.

1ste spoortraject Refrisk

Tijdens het 1ste spoortraject begeleidt onze jobcoach de werknemer bij terugkeer in het eigen of aangepast werk. Dit traject bestaat altijd uit 2 fasen: intake en begeleiding op de werkplek.

Intake

 • Intakegesprek met werknemer;
 • opvragen en bestuderen van relevante informatie afkomstig van de werknemer, werkgever, behandelaar en/of UWV;
 • gesprek met werknemer en leidinggevende over het huidige functioneren en het bepalen van de actuele belastbaarheid;
 • vaststellen van coaching vragen;
 • opstellen trajectplan begeleiding op het werk;
 • bespreken van het trajectplan met werkgever en werknemer.

Begeleiding op de werkplek

 • Persoonlijke begeleiding van de werknemer op de werkplek;
 • onderzoeken van de mogelijkheden van de werknemer m.b.t. omgang met de beperking en eventueel voorlichting geven aan leidinggevende en collega’s;
 • indien nodig doorverwijzing naar de arbodienst en andere ketenpartners bij zorgvragen;
 • ondersteunen werknemer bij zijn/haar coachings-vragen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, werknemersvaardigheden, werkomgeving en loopbaanperspectief;
 • evaluatiemomenten.


2de spoortraject Refrisk

Tijdens het 2de spoortraject begeleid onze jobcoach uw werknemer naar een passende en duurzame baan buiten de organisatie. Dit traject bestaat altijd uit vier fasen: intake, begeleiding naar ander werk, plaatsing en nazorg.

Intake

 • Intakegesprek met werknemer;
 • opvragen en bestuderen van relevante informatie afkomstig van de werknemer, werkgever, behandelaar en/of UWV;
 • gesprek met werknemer en leidinggevende over het huidige functioneren en het bepalen van de actuele belastbaarheid;
 • opstellen trajectplan begeleiding naar ander werk;
 • bespreking van het plan met werkgever en werknemer.

Begeleiding naar ander werk

 • Opstellen van een persoonsprofiel van de werknemer. Hierin wordt omschreven wat de genoten opleiding, werkervaring en vaardigheden van de werknemer zijn. Ook ambities, wensen en voorkeuren worden omschreven.
 • opstellen van een zoekprofiel met de werknemer, gericht op het benoemen van passende functies en branches die aansluiten bij de affiniteiten, capaciteiten en belastbaarheid van de werknemer;
 • eventueel tussentijds bijstellen/actualiseren van het opgestelde zoekprofiel;
 • indien nodig inzetten van een eenvoudig beroepskeuzeonderzoek;
 • werknemer ondersteunen bij het zoeken naar ander werk, het opstellen van de sollicitatiebrief en CV, voorbereiden op netwerk- en sollicitatiegesprekken;
 • ondersteunen van de werknemer bij de werkgeversbenadering, waarbij tevens gebruik gemaakt wordt van ons eigen netwerk;
 • acquireren van passend werk door Refrisk;
 • onderhouden van contact, zowel telefonisch als per e-mail, met werknemer en werkgever;
 • evaluatiemomenten.

Plaatsing

 • Afstemming tussen werknemer en nieuwe werkgever over functie-inhoud en belastbaarheid;
 • advisering van werknemer en nieuwe werkgever over de van toepassing zijnde wet en regelgeving.

Nazorg

 • Bieden van nazorg op de werkplek tijdens een periode van maximaal 2 maanden na de eerste werkdag.


3de spoortraject Refrisk

Het 3de spoortraject wordt ingezet wanneer de werkgever eigen risicodrager is voor de WGA. Dit betekent dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor de re-integratie en financiële consequenties van arbeidsongeschikte werknemers.

Het 3de spoortraject komt in beeld nadat de werknemer twee jaar arbeidsongeschikt is geweest en gedurende deze periode geen passende werkplek heeft kunnen vinden.

Het verloop van het traject

Dit traject bestaat evenals het  2de spoortraject uit vier fasen: intake, begeleiding naar ander werk, plaatsing en nazorg.

Wanneer de werknemer een nieuwe functie heeft gevonden, kan er jobcoaching worden ingezet. Dit houdt in dat de werknemer begeleiding krijgt op de nieuwe werkplek om de kans op succesvolle re-integratie te vergroten.

Voordelen voor werkgevers

Het 3de spoortraject kan werkgevers helpen om kosten te besparen die gepaard gaan met langdurige arbeidsongeschiktheid. Door de werknemer te begeleiden naar een nieuwe functie, kan het aantal jaren van uitkeringen verminderd worden. Door een re-integratietraject aan te bieden, kan de werkgever waardevolle werknemers behouden en hun expertise blijven benutten.

Voordelen voor werknemers

Het 3de spoortraject biedt werknemers nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Door het verkrijgen van begeleiding en training, kunnen werknemers hun vaardigheden en mogelijkheden verbeteren. Het uiteindelijke doel van het traject is het vinden van een duurzame functie. Dit betekent dat de werknemer een passende werkplek vindt waar hij of zij zich op de lange termijn kan ontwikkelen.