Privacy

Privacyreglement Refrisk B.V.

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens hanteert Refrisk B.V. het
Privacyreglement. Al uw rechten zijn in dit reglement vastgelegd zoals het recht van
kennisgeving van de opname van gegevens, het recht om deze opgenomen gegevens in
te zien, het recht om deze gegevens indien nodig te verbeteren, aan te vullen of te
verwijderen.

Artikel 1

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat uw persoonlijke gegevens alleen
mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen
onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. Van onze medewerkers
verwachten wij zorgvuldige omgang met uw gegevens.

Artikel 2

Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Artikel 3

De wet geeft u het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren,
aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.
Inzage van uw gegevens wordt mogelijk gemaakt op het kantoor van Refrisk B.V. U kunt
hierover contact opnemen met uw jobcoach.

Artikel 4

Refrisk B.V. zal gegevens die te maken hebben met de voortgang en de resultaten van uw
traject uitsluitend na het afgeven van een door u getekende machtiging verstrekken aan
de opdrachtgever. Refrisk B.V. zal uw gegevens nooit aan derden ter inzage geven of
mondeling verstrekken zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 5

Refrisk B.V. zal geen informatie over u opvragen zonder uw schriftelijke toestemming.

Artikel 6

Gegevens van u die onder de wettelijk vastgelegde bewaarplicht van 10 jaar vallen,
worden bewaard in zowel een dossier als ook een database gedurende 10 jaar.

Artikel 7

De verwerking en de opslag van uw gegevens vindt plaats in een beschermde omgeving
en worden centraal gearchiveerd. Een goed beveiligde database maakt toegang voor
onbevoegden niet mogelijk.

Artikel 8

Bij klachten over de omgang met uw gegevens kunt u zich richten tot de directie van
Refrisk B.V.

NB: Refrisk voldoet aan de meldingsverplichting conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en staat geregistreerd bij het CBP onder het meldingsnummer m1399733


Apeldoorn, mei 2018
Directie Refrisk B.V.