Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities
van toepassing:

 • Opdracht: De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op basis waarvan de dienst wordt verleend en welke middelen kunnen worden ingezet om de dienst te optimaliseren.
 • Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk
  wenst te sluiten.
 • Opdrachtnemer: Refrisk B.V. gevestigd te Apeldoorn, is wettelijk onafhankelijk in Nederland en levert diensten, specifiek voor werkhervatting en baanbehoud.

  Artikel 2 algemeen
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten van Refrisk B.V.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk door opdrachtnemer bevestigd en gelden alleen voor de dienstverlening waarvoor zij zijn bestemd.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien op enig moment één of meer van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden ingetrokken, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen dan onderhandelen om nieuwe voorwaarden overeen te komen, zoveel mogelijk rekening houdend met het doel en de strekking van de oorspronkelijke voorwaarden.
 • Opdrachtnemer beschikt over een op de wet gebaseerd privacy- en klachtenreglement. Deze is gepubliceerd op de website van Refrisk B.V..

Artikel 3 aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen worden schriftelijk gedaan, met een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en termijnen.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een door opdrachtnemer te bepalen termijn.
 • De opdracht komt tot stand zodra opdrachtgever de aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd.
 • In afwijking van het vorige lid komt de overeenkomst bij wijzigingen in aanbiedingen eerst tot stand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft verklaard akkoord te gaan met deze afwijkingen van de aanbieding.
 • Elke opdracht wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de vooronderstelling dat opdrachtgever aantoont, naar het oordeel van opdrachtnemer, financieel kredietwaardig genoeg te zijn om de opdracht uit te voeren.
 • Voor werkzaamheden waarvoor vanwege aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging en geeft deze de opdracht juist en volledig weer. De administratie van opdrachtnemer is terzake beslissend.

Artikel 4 verplichtingen opdrachtnemer

 • Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de opdracht en aan de specificaties in de tot de opdracht leidende aanbieding.
 • Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren met dien verstande dat de door opdrachtnemer te vervullen overeenkomst(en) geen resultaatverplichting maar een inspanningsverplichting betreft, zodat opdrachtnemer de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen zal uitvoeren.

Artikel 5 verplichtingen opdrachtgever

 • Opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen de daartoe door opdrachtnemer te stellen termijn de informatie te verstrekken, die nodig is om de opdracht naar behoren uit te voeren, met dien verstande dat indien de opdrachtgever de verplichtingen niet nakomt, opdrachtnemer het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtgever dient binnen 30 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te geven wijze en zonder korting of verrekening te betalen, bij gebreke waarvan opdrachtgever na het verstrijken van de vervaltermijn van rechtswege in verzuim is.

Artikel 6 betalingen

1.Opdrachtnemer mag voor niet-tijdige nakoming of niet-volledige betaling rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de vervaldatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente komt overeen met de wettelijke handelsrente volgens artikel 6:119a BW.

2.Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle rente en kosten en vervolgens van de langst openstaande factuur die opeisbaar is, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten komen voor rekening van opdrachtgever, met dien verstande dat de buitengerechtelijke incassokosten gelijk worden gesteld aan het tarief dat is neergelegd in het rapport
Voorwerk II.

4.Indexatieclausule: de prijzen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. Een indexering vindt plaats conform het CBS indexcijfer dienstenprijzen.

Artikel 7 geheimhouding
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen over en weer de in het algemeen rechtsverkeer vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding van alle bijzonderheden in acht nemen met betrekking tot de informatie waarover zij jegens de ander dan wel individuele personen in het kader van de opdracht de beschikking hebben, tenzij een der partijen op grond van wettelijke verplichting gehouden mocht zijn deze bijzonderheden prijs te geven.

Artikel 8 eigendomsrechten

 • De rechten op alle (intellectuele) producten die door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht worden gebruikt, behoren uitsluitend toe aan Opdrachtnemer, tenzij deze rechten eigendom (en) zijn van een derde.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (deels) in opdracht gemaakte zaken behoren toe aan opdrachtnemer.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan de in het vorige lid bedoelde producten (resultaten) openbaar te maken of te verveelvoudigen voor andere doeleinden of aan andere personen dan de beoogde ontvangers van de betreffende producten (resultaten) bedoeld.

Artikel 9 derden

 • Opdrachtnemer heeft het recht voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever daarvan vooraf in kennis.
 • Indien aan het inschakelen van derden, zoals genoemd in lid 1, kosten zijn verbonden, die niet zijn meegenomen in de aanbieding, dient vooraf schriftelijke toestemming van opdrachtgever te worden verkregen.

Artikel 10 aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is niet gehouden tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van verplichtingen of onrechtmatige daad, tenzij deze aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Dit is het geval als het gebrek niet te wijten is aan zijn schuld of voor zijn rekening komt krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de overeenkomst als gevolg van nalatigheid of handelingen van de opdrachtgever of een derde partij waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de uitvoering van instructies, adviezen of opdrachten van opdrachtgever door ondergeschikten van opdrachtnemer, tenzij opdrachtgever opzet of grove schuld aantoont.
 • De verplichting tot vergoeding van geleden schade heeft in geen geval betrekking op omzetderving of andere bedrijfsschade of gevolgschade.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, tenzij deze redelijkerwijs door een verzekering is of kan worden gedekt. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde dan ook, voor zover deze niet door een verzekering wordt gedekt, of redelijkerwijs kan worden gedekt.
 • De verplichting tot vergoeding van schade zal nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het bedrag waar de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn betrekking op heeft.
 • Indien de Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade door een derde partij of voor enig deel van de schade waarvoor de Opdrachtnemer niet aansprakelijk zou zijn op grond van het contract of deze voorwaarden, zal deze schade, indien verstrekt door de klant, volledig worden vergoed. De opdrachtnemer moet al het verschuldigde aan die derde behouden en terugbetalen. Opdrachtgever is tevens verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor schade voortvloeiend uit boetes, vorderingen, dwangsommen en andere ambtshandelingen.


Artikel 11 ontbinding

 • Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de verplichtingen uit de opdracht niet, niet tijdig of niet volledig worden nagekomen door opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer kan een opdracht annuleren door middel van één schriftelijke kennisgeving zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Dit laat onverlet het recht van opdrachtnemer op betaling en volledige vergoeding van reeds geleverde diensten.
 • Indien één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, kan elk der partijen zonder ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te zijn de andere partij een aangetekende brief sturen U kunt deze opdracht per post per direct beëindigen.

Artikel 12 overmacht

 • Opdrachtnemer is niet gehouden zijn verplichtingen na te komen indien hij verhinderd is zijn verplichtingen na te komen als gevolg van overmacht in de ruimste zin van het woord. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke van buitenkomende kracht, voorzien of niet voorzienbaar, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Onder deze wijzigingen dienen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, stakingen, brand, diefstal en andere significante verstoringen in de bedrijfsvoering van opdrachtnemer of diens toeleveranciers te worden verstaan.
 • Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de overmacht omstandigheid en met opdrachtgever overleggen over de periode gedurende welke de opdracht (verder) zal worden uitgevoerd. Indien de overmacht omstandigheid van tijdelijke aard is, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om orderuitvoering voort te laten duren.
 • Indien de overmacht situatie naar het oordeel van opdrachtnemer van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de opdracht en de daaraan verbonden gevolgen.
 • In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 13 beëindiging overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Een eventueel tussen partijen overeengekomen termijn voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een overeengekomen uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen met inachtneming van een termijn van tenminste twee weken.

Artikel 14 toepasselijk recht, geschillen

 • Tenzij anders is overeengekomen, is op de opdracht Nederlands recht van toepassing.
 • Ten aanzien van geschillen terzake of in verband met de door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, zal uitsluitend bevoegd zijn van de in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer bevoegde rechter, c.q. bevoegde rechter in het arrondissement, met dien verstande dat opdrachtnemer zich te allen tijde kan wenden tot de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever gevestigd is.